VEDTÆGTER FOR ROSKILDE FRØMANDSKLUB

NAVN
§ 1
Klubben, hvis navn er Roskilde Frømandsklub, er stiftet i Roskilde d. 12. marts 1978.
Klubbens hjemsted er Roskilde.

FORMÅL
§ 2
Klubben har til formål at varetage medlemmernes interesser – nuværende og fremtidige – i undervandssport, klubaktiviteter, ungdomsarbejde, uddannelse og sikkerhed under udøvelse.
Stk. 2
Klubben er forpligtiget, for så vidt det er muligt, at erholde undervisning, kurser og prøver for klubbens medlemmer.

MEDLEMSKAB
§ 3
Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) hvis love og sikkerhedsregler er gældende for klubbens medlemmer.

§ 4
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer, jf. tillæg til lovene: Medlemsinddeling.
Stk. 2
Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3
Ethvert medlem skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af klubbens love og DSF’s sikkerhedsregler.

§ 5
For at deltage i klubbens flaskedykningsarrangementer, skal man være CMAS eller af tilsvarende certificering, eller være under uddannelse hertil i klubben. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

§ 6
Indmeldelsesgebyr samt kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Stk. 2
Indmeldelsesgebyr betales ved indmeldelsen. Ved indmeldelse efter udmeldelse betales nyt indmeldelsesgebyr.
Stk. 3
Ved indmeldelse af medlemmer under 18 år kræves forældres eller værges skriftlige tilladelse.
Stk. 4
Klubkontingent opkræves forud. Restance over to måneder medfører tab af medlemskab. Eventuelt udsendte rykkere påføres rykkergebyr.
Stk. 5
Ønsker et aktivt medlem at overgå til passiv med virkning fra næstkommende kontingentindbetaling, skal dette ske med mindst en måneds varsel. Ønsker et aktivt medlem at overgå til passiv og derefter igen til aktivt, skal dette ske med samme varsel, samt erlæggelse af nyt indmeldelsesgebyr jvf. tillæg til lovene.
Stk. 6
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Medlemmer, der ikke inden 14 dage efter kassererens skriftlige henvendelse og påkrav erlægger forfaldent kontingent, er at betragte som udmeldt af klubben.
Stk. 7
Kontingent til DSF opkræves ved indmeldelsen, og derefter forud i forbindelse med hver klubkontingentopkrævning.

§ 7
For overtrædelse af klubbens gældende vedtægter og reglement er klubbens bestyrelse bemyndiget til at idømme karantæne, dykkeforbud eller eksklusion af klubben.
Stk. 2
I øvrigt kan medlemmer, der bringer klubbens navn og omdømme i miskredit eller på anden måde skønnes at handle i uoverensstemmelse med den i klubben almindeligt gældende takt og tone, idømmes karantæne eller eksklusion.
Stk. 3
Et medlem er ansvarlig og erstatningspligtig for skader forvoldt, af medlemmet, på klubbens materiel, ved uansvarlig brug, medmindre det kan godtgøres at skaden er sket ved almindelig anvendelse af materiellet, eller som følge af normalt slitage.

§ 8
Et medlem, der er ekskluderet, kan inden for en tidsfrist på otte dage fra eksklusionen skriftligt forlange denne appelleret til en generalforsamling, der ved simpelt stemmeflertal kan afgøre, om eksklusionen skal stå ved magt.
Stk. 2
Eksklusion som følge af kontingentrestance kan ikke appelleres til en generalforsamling.

§ 9
Medlemmer, der har gjort en fortjenstlig indsats for undervandssporten eller i nærværende klubs regi, kan udnævnes til æresmedlem. Indstilling til æresmedlem skal forelægges og godkendes ved simpelt stemmeflertal på en ordinær generalforsamling.
Stk. 2
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

BESTYRELSE
§ 10
Klubbens bestyrelse består af en formand, en kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges eller godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for en toårig periode.
I lige årstal vælges formand og bestyrelsesmedlem 1 og 2. I ulige årstal vælges kasserer, bestyrelsesmedlem 3 og suppleanter.
Stk. 2
Næstformand og sekretær udpeges af bestyrelsen i forening blandt de tre valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 11
Formanden eller sekretæren indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen holder møde minimum en gang i kvartalet, men i øvrigt efter behov.
Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlinger og trufne beslutninger. Referatet godkendes af de tilstedeværende mødedeltagere.
Stk. 3
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Klubbens formand, eller en person udpeget af bestyrelsen, repræsenterer klubben på DSF’s repræsentantskabsmøder.

§ 12
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger en udvalgsformand, som selv sammensætter et udvalg, der skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt orienteres og godkende alle personændringer i udvalgene.
Stk. 2
Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil i enhver henseende – såvel overfor offentlige myndigheder som overfor andre dykkerklubber og private personer. Klubben tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 3
Ved afstemning i bestyrelsen bortfalder det fremsatte forslag i tilfælde af stemmelighed.

§ 13
Bestyrelsesmøder er i alle tilfælde åbne for klubbens medlemmer – såvel aktive som passive. Tilhørere har ingen taleret med mindre tilladelse gives af bestyrelsesformanden.
Stk. 2
Bestyrelsen afholder generelt møder i klubbens lokaler. Alle indkaldelser til bestyrelsesmøder samt referater offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Stk. 3
I tilfælde af ekstraordinært fremmøde til bestyrelsesmøder kan formanden, i tilfælde af pladsmangel, forlange dette flyttet til andre lokaler. Mødet skal under alle omstændigheder afholdes samme aften.

§ 14
Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- og afgang af aktive medlemmer, samt om ændringer i klubbens bestyrelse.

§ 15
Bestyrelsen er ansvarlig for at meddelelser af almen interesse, der tilgår klubben hhv. fra DSF og fra klubbestyrelsen, formidles til medlemmerne med størst mulig hurtighed.

§ 16
Ønsker et medlem en sag forelagt DSF’s bestyrelse eller et udvalg herunder, retter han/hun skriftlig henvendelse herom til klubbens bestyrelse, der videresender sagen til DSF eller det respektive udvalg. Såfremt bestyrelsen mener sig i stand til at klare sagen lokalt, meddeles det pågældende medlem. Påstår et medlem sig ikke tilfreds med denne afgørelse, er bestyrelsen forpligtet til at videresende sagen til DSF.

UDVALG
§ 17
Samtlige af klubbens medlemmer kan varetage et, i klubbens regi regnet, arbejdsområde eller deltage i et udvalg efter godkendelse til dette af bestyrelsen.
Stk. 2
Nye udvalgsformænd godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3
Ingen udvalgsformand kan samtidig være formand for et andet udvalg.
Stk. 4
Kan ny udvalgsformand ikke findes, er bestyrelsen forpligtet til at varetage pågældende udvalgs interesser.

GENERALFORSAMLING
§ 18
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Stk. 2
Stående punkter på generalforsamlingens dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Godkendelse af formandens beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Udvalgsformænd aflægger beretning
  6. Godkendelse af budget
  7. Anmeldte sager
  8. Valg af bestyrelse og af revisorer jf. tillæg til lovene
  9. Eventuelt

Stk. 3
Forslag fra medlemmer eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 4
Forslagene skal i dagsorden optages i deres fulde ordlyd og så vidt muligt fremstilles af forslagsstilleren.
Stk. 5
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel.

§ 19
Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der er fyldt 15 år og som har været aktivt medlem i klubben i mindst tre måneder op til en kommende generalforsamling. Medlemmer der er i kontingentrestance eller anden restance, som ikke er indfriet senest 14 dage efter at bestyrelsen skriftlig har anmodet herom, har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 20
Valg til bestyrelsen foretages ved afstemning ved håndsoprækning. Dog skal hemmelig afstemning foretages såfremt blot et medlem ønsker dette. Den med højeste stemmetal er valgt. Såfremt der kun er en kandidat til posten, er afstemning ikke nødvendig.
Stk. 2
En opstillet kandidat skal være til stede ved stemmeafgivelsen, dog kan der dispenseres herfra, hvis vægtige grunde taler for en udeblivelse. En ikke tilstedeværende kandidat, kan dog vælges, hvis han skriftligt har givet sit tilsagn om et eventuelt valg.
Stk. 3
Afstemning til almindeligt forekommende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal hemmelig afstemning foretages såfremt blot et medlem ønsker dette.

§ 21
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i bestyrelsesprotokollen, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og af dirigenten.

§ 22
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter og love.
Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om hvilke emner der vil være at behandle.
Stk. 3
På generalforsamlingen og på ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes afgørelser vedr. emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden (jf. § 17).
Stk. 4
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor.

§ 23
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en enstemmig bestyrelse måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling.
Stk. 3
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med angivelse af de til forhandling fremsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet. Begæringen skal ligeledes indeholde underskrifter fra de medlemmer, der måtte ønske en ekstraordinær generalforsamling indkaldt.
Stk. 4
Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter, at udsende indkaldelse til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 24
Til vedtægtsændringer – såvel på den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling – kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for den ændring.

ØKONOMI
§ 25
Klubben kan modtage gaver og midler fra firmaer, myndigheder og enkeltpersoner, når dette ikke anses uforeneligt med klubbens formål.
Stk. 2
Klubben kan investere op til 30 % af klubbens likvide formue i værdipapirer (ex. obligationer og aktier) med op til moderat risiko, efter bestyrelsens valg. Investeringsdispositioner skal godkendes af en enig bestyrelse.

§ 26
Kassereren modtager indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen anerkendte udgifter.
Stk. 2
Kassereren fører en, af bestyrelsen, godkendt kassebog samt medlemskartotek. Bestyrelsen kan, såfremt dette skønnes formålstjenstligt, placere medlemskartoteket andetsteds end hos kassereren.
Stk. 3
Kassebeholdningen skal henstå på en eller flere konti i et pengeinstitut.
Stk. 4
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 27
Materiel, der skænkes til eller anskaffes af klubben, skal efter bestyrelsens bestemmelse placeres og vedligeholdes ved klubbens foranstaltning. Disse materialer indføres i klubbens regnskab.

§ 28
Revision af klubbens regnskab foretages af klubbens revisorer, og skal afsluttes senest ti dage før en generalforsamlings afholdelse. Revisionen skal være kritisk.

SIKKERHED
§ 29
Klubben henholder sig til DSF’s sikkerhedsregler. Bevidst eller grov tilsidesættelse af disse kan efter bestyrelsens beslutning medføre tab af medlemskab jf. § 7. Eventuel eksklusion som følge af overtrædelse af sikkerhedsreglerne berettiger ikke et medlem tilbagebetaling af kontingent.

§ 30
Klubbens medlemmer må kun anvende godkendte trykflasker.
Stk. 2
Regler mht. trykprøvning ved en af staten godkendt trykprøveanstalt skal ubetinget følges.

§ 31
Ved dykkerture skal der blandt deltagerne udpeges en dykkerleder, der planlægger dykningen, og er ansvarlig for dykningens afholdelse, herunder specielt dykningens sikkerhed.

OPHÆVELSE
§ 32
Ophævelse af klubben kan kun ske, når forslag herom ved simpelt stemmeflertal er vedtaget på en generalforsamling. Der skal herefter i henhold til § 17 og på samme måde indkaldes til en fornyet generalforsamling med kun det ene punkt på dagsordenen, som derefter skal vedtages med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2
I tilfælde af klubbens opløsning, skal klubbens aktiver straks søges realiseret på bedst mulig vis. Den tiloversblevne kapital efter aktivernes realisering, skal herefter straks tilfalde DSF.